انتخاب محصول

نبشیجزء مهمترین پروفیل های مقطعی است و آن را در سازه ها استفاده می کنند. نبشی ها بصورت مرکب و منفرد هستند و در صنعت ساختمان سازی کاربرد زیادی دارند.

برای اتصال ستون به پل و در صنعت ساختمان ها تیرآهن به بیم هایی که باربر هستند با استفاده از نبشی ها به یکدیگر متصل می کنند. همچنین از نبشی ها در اتصال ستون ها به فندانسیون و ساختن خرپا و ستون ها استفاده می کنند. در صنعت آسانسورسازی نیز از نبشی خورد شده یا نبشی لقمه استفاده می کنند  که با خم کردن یک تکه ورق ۶ متری تولید می گردد نیز نبشی فابریک می گویند.

 نبشی ها را از اندازه بالها و ضخامت نبشی شناسایی می کنند.

 

قیمت روز و سفارش نبشی