انتخاب محصول

لوله های صنایع غذایی تماماً از جنس استیل می باشند و در کارخانه ها و کارگاه های تولید صنایع غذایی و مخصوصاً در صنایع لبنی لوله های استیل کاربرد فراوان دارند. همچنین در صنایع غذایی در قسمت های مخلوط کردن در یک محفظ یا ارسال محصول از قسمتی به قسمت دیگر در پروسه تولید یک محصول کاربرد دارند.

لوله های استیل صنایع غذایی در شرایط مرطوب هیچگاه تغییر شکل نمی دهند. این لوله ها با استفاده از فلنج ها به یکدیگر متصل می شوند و بهترین روش جوشکاری برای لوله های استیل، جوشکاری آرگون می باشد و همچنین لوله های استیل در صنایع غذایی در ارسال مواد اولیه تولیدات به مخازن ها باعث جلوگیری از زنگ زدگی و آسیب به مواد اولیه تولیدات می گردند.

 

قیمت لوله استیل