انتخاب محصول

لوله های گالوانیزه لوله های نورد شده هستند و از جنس آهن سفید می باشند.

این لوله ها توسط جوش، درزهای آن به هم متصل می شوند چون با روی مذاب پوشش داده می شوند آن را لوله گالوانیزه می گویند و این لوله ها را در فلز روی مذاب فرو می برند و به دو صورت متوسط و سبک تولید می شوند.

لوله های گالوانیزه دو نوع هستند که به گالوانیزه سرد و گالوانیزه گرم معروف اند و در بازار به لوله های آهنی سفید شناخته می شوند.

قیمت انواع لوله های گالوانیزه