انتخاب محصول

میلگرد

میلگرد یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می‌باشد و فولاد میلگرد نامیده می‌شود. البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌های I شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

خاموت

خاموت و میلگرد ( AHANARA )آرماتورهای عرضی که به دور آرماتورهای طولی و اصلی در شناژها بسته می‌شوند خاموت نام دارند.

 

 

مشخصه‌های محاسباتی مهم میلگرد

مقاومت تسلیم

مقدار تنشی که در آن بدون افزایش بار تغییر طول نمونه فولادی ازدیاد می‌یابد تنش تسلیم یا مقاومت تسلیم یا مقاومت جاری شدن می‌نامند و با f y نمایش می‌دهند.

 مقاومت کششی

از تقسیم حداکثر بار ثبت شده در آزمایش کشش بر سطح مقطع اولیه به دست می‌آید.

طبقه بندی فولاد میلگرد

در کشورهای مختلف فولاد میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید می‌شوند و در هر استانداردی طبقه بندی مشخصی در ارتباط با خواص مکانیکی فولادها وجود دارد. در ایران قسمت عمده فولادهای میلگرد که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می‌شوند با استاندارد روسی مطابقت دارند. فولادی که در ایران تولید می‌شود (طبق استاندارد روسی) به سه گروه تقسیم می‌شود:

  • فولاد نوع A-1

  • فولاد نوع A-2

  • فولاد نوع A-3

فولاد A-1 از نوع صاف بوده و مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آن به ترتیب ۲۳۰۰ و۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع می‌باشد. فولاد A-2 از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۳۰۰۰ و مقاومت کششی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است، و فولاد A-3 نیز از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ و مقاومت کششی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع می‌باشد.

از نظر تنوع قطر میلگردها نیز استانداردهای تولید کنندگان متفاوت است. در سیستم روسی که در کارخانجات ذوب آهن اصفهان مورد استفاده‌است میلگردها تا قطر ۴۰ میلیمتر ساخته می‌شوند.

میلگرد انتظار در فنداسیون و طبقات

میلگرد انتظار در فنداسیون و طبقات ahanaraآن دسته از میلگردهایی که از سطح فنداسیون و از سطح سقف به سمت بالا ادامه داشته تا میلگردهای اصلی و طولی ستون ها بدان وصل شوند، میلگرد انتظار(ریشه انتظار) می گویند که اندازه حداقل آن۶ ⁄ ۱ ارتفاع طبقه مربوط برای هر ریشه انتظار می باشند.

برای وصل نمودن میلگردهای انتظار به میلگردهای ستون،بایستی زاویه انحرافی برابر۱۰ ⁄ ۱ در میلگردهای ستون بوجود آید. مقدار فولاد موجود در وصله بر اساس آئین نامه B.S  نباید از ۱۰% سطح مقطع ستون بیشتر باشد .

حداکثر فاصله مرکز تا مرکز دو شبکه میلگرد را ۱۵ سانتی متر در نظر می گیرند .

خاموت (تَنگ) در ستون

خاموت ها در ستون به منظور حفظ فاصله میلگردهای اصلی و طولی و نیز برای جلوگیری از کمانش و برش بکار برده می شود. می دانیم که در قسمت تکیه گاه ها و تقاطع ها برش بیش از قسمتهای دیگر است. بدین منظور از سطح روی فنداسیون به بالا و نیز از سطح زیر سقف به سمت پایین به اندازه۶ ⁄ ۱ ارتفاع طبقه که خطر برش دارد بایستی فاصله خاموت ها کمتر از سایر قسمت ها در نظر گرفته شود.
برای طبقات بالا نیز به همین صورتی که توضیح داده شد، عمل می کنیم.

میلگردهای فولادی  و علائم اختصاری

  Es = مدول ارتجاعی میلگردهای فولادی،بر حسب مگا پاسگال

 fsu,obs = مقاومت کششی میلگردهای فولادی، یعنی مقاومت هنگام گسیختگی که در آزمایش کششی بر روی میلگردهای مصرفی مورد نظر به دست می آید(بر حسب مگا پاسگال)

fy = تنش تسلیم میلگردهای فولادی، بر حسب مگاپاسگال؛ این تنش در میلگردهای s240 از روی تنش تسلیم مشهود آن به دست می آید. در سایر میلگردها تنش تسلیم قراردادی ( تنش نظیر تغییر شکل نسبی ماندگار۲ ⁄۰ درصد، و یا تنش نظیر تغییر شکل نسبی ۳۵ ⁄۰درصد) تعریف می شود .

fyk = مقاومت مشخصه میلگردهای فولادی؛ تنشی که به عنوان ویزگی فولاد، مبنای طراحی قرار می گیرد(بر حسب مگاپاسگال)

fy,obs = تنش تسلیمی که در آزمایش کششی بر روی میلگردهای مصرفی مورد نظر عملاً به دست می آید (بر حسب مگاپاسگال)

M = جرم یک قطعه میلگرد (بر حسب گرم)

S = سطح مقطع موثر یا اسمی میلگرد؛( بر حسب میلیمتر مربع)

L = طول یک قطعه میلگرد؛ (بر حسب میلیمتر)

db = قطر اسمی میلگردهای ساده یا آجدار؛ (بر حسب میلیمتر)

Ø = قطر اسمی میلگردهای ساده، که معمولا در نقشه ها و سایر مدارک فنی به کار می رود .

Φ = قطر اسمی میلگردهای آجدار، که معمولا در نقشه ها و سایر مدارک فنی به کار می رود .

d1 = قطر زمینه میلگردهای آجدار؛ (بر حسب میلیمتر)

d2 = قطر خارجی میلگردهای آجدار؛ (بر حسب میلیمتر)

مقاومت مشخصه فولاد

 مقاومت مشخصه فولاد بر اساس مقدار تنش تسلیم آن (مشهود یا قراردادی) تعیین می شود. مقاومت مشخصه فولاد عبارت است از آن مقدار تنشی که تنش تسلیم حداکثر۵ درصد از نمونه های میلگرد فولادی کمتر از آن باشد .

رده میلگردهای فولادی

عبارت است ازعدد مقاومت مشخصه میلگرد برحسب۲ N ⁄ mm که پس از حرف s می آید.
رده های میلگردها عبارتند از s240، s340، s400  و s500 .

رده میلگردها باید درتمامی اسناد فنی (دفترچه های محاسبات، نقشه ها و…) قید شود .

 

مطلب پیشنهادی آهن ارا
ورق سرد

سفارش ، قیمت و خرید انواع میلگرد